Política de privacitat del centre

Groc centre d’estudis de grau mig i superior d’arts plastiques i disseny S.L. d’ara endavant Escola Groc, informa, d’acord amb l’article 13 del Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (endavant, RGPD), que incorpora les seves dades personals amb el seu consentiment a un fitxer automatitzat de la nostra propietat, a fi i efecte de gestionar la seva sol·licitud i poder enviar-li informació rellevant sobre la nostra activitat diària o l’oferta formativa del nostre centre.

El responsable del tractament d’aquestes dades es Groc centre d’estudis de grau mig i superior d’arts plastiques i disseny S.L., amb CIF B64729189, domicili a Carrer Deu i Mata, 18, 08014 de Barcelona adreça de correu electrònic groc@groc.cat i número de telèfon 93 419 54 84. Per a qualsevol qüestió relativa a aquest tractament de dades es pot adreçar al Responsable de Protecció de Dades del centre, per correu electrònic a groc@groc.cat o en el número de telèfon 93 419 54 84.

L’informem que pot exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, i el dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Per a exercir aquests drets i per a qualsevol aclariment, us podeu dirigir per escrit al Responsable de Protecció de Dades, adjuntant una còpia del DNI.

La finalitat del tractament és informar a la sol·licitud d’informació requerida per l’usuari, així com mantenir-lo informat de les nostres activitats escolars lectives. Les dades recollides són les adequades per a les finalitats descrites.

Les qüestiones incloses en cadascun dels formularis marcades amb un asterisc (*) s’hauran de facilitar obligatòriament. La negativa a facilitar les dades que us demanem tindrà com a conseqüència la impossibilitat de ser atès ordinàriament pel centre, i, per tant, podrà condicionar l’enviament de la informació requerida.

L’Escola Groc, no comunicarà les seves dades a tercers, tret quan sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la seva relació amb nosaltres o prèvia autorització de la seva part. En cap cas no seran cedides a tercers ni seran emprades o venudes amb finalitat comercial.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessaris per donar resposta a les peticions o sol·licituds realitzades i en qualsevol cas mentre no es sol·liciti la supressió per l’interessat, així com el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin amb cada tipologia de dades.

En acceptar aquestes condicions, estarà prestant el seu consentiment perquè l’Escola Groc tracti les seves dades en les condicions indicades i amb les finalitats descrites anteriorment, consentiment que podrà revocar en qualsevol moment, sense que això invalidi el tractament que s’hagi anat fent fins al moment.

Estudis

Tria el teu programa d’estudis artístic per potenciar la teva creativitat amb els millors educadors.

Gràfica audiovisual

Cicle grau superior

cartell-alba-LGBTI

Assistència al producte gràfic interactiu

Cicle grau mitjà

1ms_paul-visperas

Fotografia

Cicle grau superior

aitor-lavado

40 anys formant joves capaços de donar respostes audaces i professionals