1ms-paul-visperas

Grau Mitjà

Assistència al Producte Gràfic Interactiu

Aquests estudis capaciten per a idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Durada

2 cursos acadèmics

Titulació oficial

Tècnic d’arts plàstiques i disseny en Assistència al Producte Gràfic Interactiu

Horari

Matins

Presentació

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Matèries

 • Anglès tècnic
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Edició web
 • Fonaments del disseny gràfic
 • Formació i orientació laboral
 • Història del disseny gràfic
 • Mitjans informàtics
 • Multimèdia
 • Obra final
 • Projectes
 • Tipografia
 • Volum

Competències professionals

Amb aquests estudis es poden fer, entre d’altres, les tasques d’interpretació, execució i realització d’idees i projectes propis o aliens, la manipulació amb correcció d’estris i aparells, la realització de propostes gràfiques amb diferents programes informàtics, el manteniment dels equips d’arxiu i d’elaboració i manipulació de la imatge, el retoc de les imatges amb l’ajut de sistemes informàtics, i l’exploració, compaginació, tractament i posproducció d’imatges en produccions gràfiques i audiovisuals.

Àmbit professional i de treball

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Realització i correcció del tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l'edició web i multimèdia.
 • Programes d'edició web.
 • Interpretació de les especificacions d'un dissenyador en un projecte de comunicació gràfica interactiva i la realització dels elements gràfics.

Accés

Hi poden accedir directament les persones que tenen algun dels títols o acreditacions següents:

 • Títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic o tècnica de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés.
 • Títol i acreditació que permeti l'exempció de la prova específica de grau superior.
 • Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional.

Poden accedir al cicle superant la part específica de la prova d’accés les persones que:

 • tenen un títol de graduat o graduat en ESO o equivalents, establerts legalment;
 • han superat la prova d'accés a grau mitjà de formació professional.

Les persones que no tenen cap dels títols o acreditacions que es recullen en els apartats anteriors, poden accedir als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà si superen la part comuna i la part específica de la prova d’accés de grau mitjà; per poder-la fer han de tenir 17 anys complerts o bé complir-los el mateix any de la prova.

Informació important de les proves d’accés

Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre, l’alumnat que no té accés directe ha de fer la inscripció a la prova d’accés (comuna i/o específica). Aquestes proves d’accés tenen un calendari independent del calendari de preinscripció i matrícula al centre.

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • Al Batxillerat
 • A un cicle de grau superior

Sortides professionals

Al món laboral, per a dur a terme tasques com ara les següents:

 • Realització i correcció del tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l’edició web i multimèdia
 • Programes d’edició web
 • Interpretació de les especificacions d’un dissenyador en un projecte de comunicació gràfica interactiva i la realització dels elements gràfics

Sol·licitud d’informació

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per resoldre els vostres dubtes i rebre més informació sobre el procés d’inscripció (sol·licitud i documentació a lliurar).

Per accedir al cicle sense la titulació cal superar la part comuna i la part específica de la prova d’accés. Per a poder fer la prova cal tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa.

Completa el formulari amb les teves dades i comentaris i t’informem sobre el procés d’inscripció (sol·licitud i documentació a lliurar)

Altres estudis

Fotografia

Cicle formatiu de Grau Superior

aitor-lavado

Assistència al producte gràfic interactiu

Cicle formatiu de Grau Mitjà

1ms_paul-visperas